การจัดส่งและคืนสินค้า

  • ส่งสินค้า ไม่เกิน 3 วัน
  • ไม่รับคืนสินค้า
  • ในกรณีซื้อผิดแบบ รับเปลี่ยนสินค้ารุ่นอื่น เฉพาะสินค้าที่มีในสต็อคเท่านั้น
  • ในกรณีที่สิน้คา มีตำหนิ ชำรุด รับเปลี่ยนสินค้าให้
  • ในการเปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าส่งในการนำสินค้ามาเปลี่ยนที่บริษัท หรือ นำมาที่บริษัทด้วยต้วเองเท่านั้น
  • ในการเปลี่ยนสินค้า ต้องมีใบเสร็จทุกครั้ง
บจก. ธนวัฒน์ คาสเตอร์